Cliëntenraad wet werk en bijstand Gemeente Wierden

De leden van het platform komen voort uit cliënten van de afdeling sociale zaken alsmede uit vertegenwoordigers van kerken, vakbonden en andere belangen-groeperingen die betrokken zijn bij het maatschappelijk welzijn van burgers in de gemeente Wierden.

In principe hebben alle leden van het cliëntenplatform zitting op persoonlijke titel en nemen deel aan de werkzaamheden en beraadslagingen van het platform zonder gebonden te zijn aan officiële standpunten van hun organisaties.

Het cliëntenplatform brengt gevraagd en ongevraagd schriftelijk advies uit aan het college van burgemeester en wethouders zowel aangaande het beleid als de uitvoering van de Algemene Bijstandswet, l.o.a.w., l.o.a.z. en het minimabeleid in het algemeen.

Vanuit de afdeling sociale zaken (voor info: www.wierden.nl) wordt het cliëntenplatform geïnformeerd over veranderingen en ontwikkelingen met betrekking tot regels, voorschriften en werkwijzen aangaande afdeling sociale zaken.

De zittingsduur van het platform is 4 jaar waarna de leden weer herkozen kunnen worden.

Algemeen e- mailadres: diaconie@hervormdwierden.nl